Om Reelligestilling.dk

Opdatering, januar 2016

Reelligestilling.dk har fået nyt design for at tydeliggøre forskellene mellem de enkelte indholdskategorier. Især har det været vigtigt at gøre det let at skelne mellem nyhedsartikler og holdningspræget indhold.

Det vil tage noget tid, før redesignet er gennemført, men allerede nu er det primære formål indfriet: at det står klart, hvornår der er tale om nyheder, og hvornår der er tale om holdninger.

Nogle af de ældre artikler vil blive tilføjet nye kategorier, ligesom en lang række småjusteringer vil finde sted, når tiden er til det.

Jeg har desuden præciseret afsnittene nedenfor, så “vi” etc. er udskiftet med “jeg”.

Tobias Petersen

Opdatering, august 2015

Reelligestilling.dk er i dag primært en personlig blog, hvor jeg formidler en blanding af nyheder og mine egne tanker om køn og ligestilling.

I starten var ambitionerne anderledes. Derfor kan du både nedenfor og i nogle af de ældre artikler opleve brug af udtryk som “vi”, “vores”, “os” osv. Eller at “Reelligestilling.dk” eller “Redaktionen” mener det ene eller det andet.

Det ville være et stort arbejde at ændre disse formuleringer overalt, så jeg lader dem foreløbig stå. Jeg står naturligvis inde for alt, som “vi”, “Reelligestilling.dk” og “Redaktionen” giver udtryk for.

Tobias Petersen

Formål

 • At fremme reel ligestilling i Danmark. Ved reel ligestilling forstår jeg, at alle mennesker uanset køn har de samme rettigheder og muligheder.
 • At bekæmpe enhver form for kønsdiskrimination, herunder kønsdiskriminerende kvoteordninger, øremærkninger og lignende.
 • At sikre det enkelte menneskes reelle ligestilling med andre mennesker uanset køn uden indblanding i de valg, det enkelte menneske træffer i sit eget liv. Reel ligestilling handler ikke om summen af mænd og kvinders individuelle valg, men om at hvert enkelt menneske frit skal kunne træffe egne beslutninger, uanset hvilket køn det tilhører.
 • At forstå og bidrage til forståelsen af køns- og ligestillingsdebattens mange positioner.

Begreb

Begrebet reel ligestilling anvendes andre steder i en anden betydning. Ofte sondres der mellem formel ligestilling og reel ligestilling, hvor den formelle handler om lige muligheder og den reelle handler om lige resultater.

Jeg mener, at denne sondring vender værdierne på hovedet og accepterer ikke, at reel ligestilling skal betyde andet og mere end lige muligheder. Lige muligheder uanset køn er reel ligestilling i mine øjne. Lige resultater, som fremtvinges gennem kønsdiskrimination, fx kvoteordninger, øremærkninger og lignende, er ikke.

Bemærk, at jeg naturligvis ikke er modstander af lige resultater, som opstår naturligt. Det, jeg har noget imod, er at gennemtvinge resultatlighed ved hjælpe af diverse former for kønsdiskriminerende regulering. Jeg kæmper for det enkelte menneskes ret til ikke at blive diskrimineret uanset køn og anser denne ret for vigtigere end summen af enkeltmenneskers valg.

Principper

 • Mænd og kvinder er og skal være ligeværdige. Det er et ufravigeligt princip og udgangspunktet for alt, hvad jeg arbejder for.

Kønnede kategorier

På Reelligestilling.dk forholder jeg mig til køns- og ligestillingsdebatten med udgangspunkt i kategorierne den heteroseksuelle mand og den heteroseksuelle kvinde. Det betyder ikke, at jeg ikke anerkender eksistensen af og støtter rettighederne for andre kategorier som fx homoseksuelle mænd og kvinder eller transkønnede personer, men alene at disses specifikke ligestillingsproblemer ligger uden for mit fokusområde.

Teorier

 • Jeg er skeptisk over for enhver teori, der har som sit udgangspunkt, at medlemmer af det ene køn per definition undertrykker medlemmer af det andet køn. Det gælder store dele af feminismen i almindelighed og den feministiske patriarkatteori i særdeleshed.
 • Jeg er skeptisk over for enhver teori, der pålægger nulevende medlemmer af det ene køn skyld eller ansvar over for det andet køn baseret på begivenheder, det pågældende køns nulevende medlemmer intet har med at gøre.
 • Jeg er skeptisk over for enhver teori, der baserer sig på racisme og/eller benytter sig af racistiske kategorier i sine forklaringsmodeller. Det gælder generelt og angår blandt andet de feministiske teorier, der pålægger “den hvide mand” en særlig skyld.
 • Jeg er skeptisk over for for enhver teori, der fokuserer på grupperettigheder (mænds såvel som kvinders) frem for det enkelte menneskes rettigheder (mandens såvel som kvindens).
 • Jeg er skeptisk over for enhver teori, der ikke kan falsificeres (modbevises). Det gælder også sådanne teoriers begreber, fx det feministiske begreb om heteronormative strukturer.
 • Jeg er skeptisk over for ethvert begreb, der ikke er præcist defineret. Det gælder fx det feministisme sexismebegreb, der ved at dække over alt fra en dum kommentar til en fuldbyrdet voldtægt mister sin forklaringskraft og forplumrer debatten.

Metode

Jeg ønsker med Reelligestilling.dk at bidrage til køns- og ligestillingsdebatten samt fremme reel ligestilling i Danmark gennem produktion af indhold, der afspejler og forholder sig til den generelle køns- og ligestillingsdebat i Danmark.

Politik

Reelligestilling.dk er fri af partipolitiske hensyn.

Økonomi

Reelligestilling.dk modtager ingen tilskud og drives af frivillig arbejdskraft.

Links

Jeg linker i videst muligt omfang til de kilder, jeg bruger. Det gør jeg af tre grunde:

 1. Af respekt for de forfattere og de medier, der har skabt det indhold, jeg skriver om
 2. For at du som læser let kan dobbelttjekke, at jeg refererer og citerer korrekt
 3. Fordi jeg ønsker at præsentere læseren for alle sider af ligestillingsdebatten.

Du er velkommen til at linke til Reelligestilling.dk, hvis du har en side, der handler om køn og/eller ligestilling, eller hvis du af anden grund finder det relevant. Som udgangspunkt foretrækker jeg, at du linker direkte til forsiden: https://reelligestilling.dk/.

CMS

Reelligestilling.dk er lavet i WordPress og bruger temaet Newspaper.

Reklamer

24/1-2016: Der er i begrænset omfang reklamer på Reelligestilling.dk. Håbet er, at det kan være med til at finansiere driftsudgifterne (domæne, webhotel osv.).

Redaktion

Indholdet på Reelligestilling.dk skrives og redigeres af Tobias Petersen. Du kan skrive til mig på e-mail.