Henrik Marstals racistiske privilegieteori

Henrik Marstals privilegieteori bygger på ideen om den hvide races overlegenhed.

I et nyt debatoplæg på Politiken med titlen Den hvide mand fylder for meget gentager debattør og feminist Henrik Marstal sin korstogsagtige kritik af hvide, heteroseksuelle mænd og deres påståede “privilegieblindhed”.

Privilegieblindheden består, ifølge Marstal, i, at den, der har alle fordelene, ikke kan se det, fordi fordelene for ham udgør det normale:

At forstå sig selv som både neutral, objektiv, almen og universel er den hvide, heteroseksuelle mands største kardinalsynd: Deres største priveligium består paradoksalt nok i, at de slet ikke er opmærksomme på privilegierigdommen, præcis ligesom fisk ikke ved, at de befinder sig i vandet”, skriver Marstal i indlægget.

Marstal peger på, at den seneste tids “hvidhedsdebat” kan være med til at skærpe opmærksomheden på de “identitetspolitiske kendetegn”, som ifølge Marstal ” i stigende grad er begyndt at præge de måder, hvorpå vi forholder os til kunst, politik, samfundsforhold og erhverv“.

Det er Marstals håb, at hvidhedsdebatten vil føre til et “identitetspolitisk skift”. Som han udtrykker det:

Ingen bør længere kunne opfatte sig selv som neutrale aktører – sidst af alle hvide, heteroseksuelle mænd.

En racistisk privilegieteori

Marstals argumentation baserer sig på to grundtanker. Den ene er, at samfundet kan opdeles i afgrænsede grupper baseret på race, seksualitet og køn. Den anden er, at samfundet udgøres af en magtkamp mellem disse grupper, og at gruppen af hvide, heteroseksuelle mænd historisk har været og fortsat er den stærkeste og derfor sidder på privilegierne.

Denne model er mindre fjern fra racistisk teori, end Marstal muligvis er klar over. At betragte samfundet som en kamp mellem racer og at udråbe den hvide race som den stærkeste læner sig op ad teorier, Marstal næppe ønsker at blive forbundet med, men som han i kraft af sin model deler teoretisk udgangspunkt med.

Det, Marstal kalder “historisk betingede privilegier”, kan kun forstås som et resultat af en magtkamp, hvor den hvide mand har været stærkere end alle andre og derfor har erobret magten til at definere samfundet i sit billede.

At Marstals hensigt er at kritisere måden, hvorpå den hvide mand administrerer sin magt, og at han opfordrer til, at den hvide mand bidrager til afståelsen af sine privilegier, ændrer ikke ved, at det grundlæggende historie-, samfunds- og menneskesyn i Marstals privilegieteori er racistisk.

Historien er, ifølge Marstal, en beretning om den hvide mands triumf, samfundet er, ifølge Marstal, den hvide mands bygning, og mennesker skal, ifølge Marstal, enten forstås som privilegerede medlemmer af den stærke, hvide race eller som undertrykte medlemmer af andre racer.

Det lyder alt sammen lidt for bekendt.

Sein Kampf

Det er ikke første gang, Marstal med udgangspunkt i sin racebestemte privilegieteori retter kritik mod hvide, heteroseksuelle mænd (og kvinder).

I forbindelse med en diskussion om påstået kvindehad i film og musik sidste år skrev Marstal:

Reproduktionsarbejdet bidrager nemlig til, at der overhovedet findes et kønshierarki med mænd øverst og alle andre nederst. Og det bidrager til, at det i vesteuropæiske lande den dag i dag fortsat er den heteroseksuelle, hvide mand, der sætter dagsordenen i samfundet.”

Tilsvarende gjorde Marstal tilbage i 2010 rede for tilstanden på den rytmiske danske musikscene ved at henvise til hvide mænds overherredømme:

Desuden spiller det ind at både kvinder og flerkulturelle danskere bliver sat uden for indflydelse igen og igen, fordi den mest kanoniserede og mediedyrkede sociale musikformation overhovedet gennem de seneste 40-45 år – nemlig rockbandet – domineres næsten fuldkomment af hvide mænd. Det er en sammensætningen der svarer ganske godt til sammensætningen af musikbranchens gatekeepers lige fra musikkritikere, radioprogramværter og kulturredaktører til pladeselskabspersoner og bookere der altovervejende også er hvide mænd“.

Det samme gjorde sig gældende, da Marstal samme år anklagede Roskilde Festival for at være “en lukket hvid klub”:

På festivalen mødte man praktisk taget ingen danskere med anden etnisk baggrund, og man så ingen hudfarver, beklædningsdele eller kulturvaner blandt publikum, som ikke signalerede det hvide Europa i almindelighed og det hvide Danmark i særdeleshed.

Roskilde er god til at holde sig ung og svinge med den tid, den er en del af. Men den egenskab og den selvforståelse kan jeg ikke få til at stemme med, at det reelt er en lukket hvid klub“.

At modellen i sin grundform fokuserer på racen – og ikke kun kønnet – blev tydeligt i slutningen af 2014, hvor Marstal til ALT for damerne igen udtalte sig om den hvide race, denne gang blot om dens kvindelige medlemmer:

Og en tredje udfordring er de mest privilegerede, hvide, veluddannede kvinders insisteren på, at alle kvinder i hvert fald i Danmark skam allerede er ligestillede med mænd. Men disse kvinder overser komplet deres egen privilegierigdom og ser ikke hvordan det i meget høj grad fortsat er mænds betingelser, som denne verden fungerer på økonomisk, seksuelt, rangordensmæssigt – også på de bonede gulve, hvor disse privilegerede kvinder selv færdes.”

En perspektivløs teori

Det er vigtigt at skelne mellem en person og de teorier eller tankemodeller, en person benytter sig af.

Formålet med at fremhæve det racistiske grundlag for Henrik Marstals privilegieteori er ikke hverken at antyde eller påstå, at Marstal er racist. Naturligvis er han ikke det. Det dokumenterer hans tekster til fulde.

Men anderledes forholder det sig med hans analysemodel. Dens insisteren på at opdele verden i racebestemte grupper og dens nuanceløse fremstilling af den hvide mand som verdens enehersker er ikke mindre racistisk i sin forståelse af virkeligheden end visse totalitære ideologiers modeller.

Marstals analysemodel må derfor mødes med samme kritik som de modeller, den er i familie med. Det er ikke sådan, at en perspektivløs teori med et trylleslag bliver løfterig af at blive brugt i en mere positiv sammenhæng.

At Marstals privilegieteori er perspektivløs, er ikke svært at se. Hvis modellens grundtanke – at hvide, heteroseksuelle mænd er stærkere end alle andre grupper og ønsker at dominere verden – er korrekt, så er der ikke noget at stille op. Alle andre må i så fald underkaste sig de hvide, heteroseksuelle mænd. Eller alternativt kæmpe en kamp, de på forhånd er dømt til at tabe.

Hvis grundtanken ikke er korrekt – hvis heteroseksuelle, hvide mænd ikke er stærkere end alle andre, eller hvis de ikke ønsker at dominere verden – så er modellen forkert og derfor uanvendelig. Det samme gælder, hvis selve ideen om at inddele mennesker i grupper baseret på race, seksualitet og køn viser sig at være forkert.

Marstals privilegieteori er med andre ord kun gyldig i et eneste scenarie. Modellen kan kun anvendes, hvis – og det er det tragiske – der ikke er noget at stille op. Kun hvis hvide, heteroseksuelle mænd er en samlet gruppe, som er stærkere end alle andre, og som ønsker at dominere verden, kan Marstals privilegieteori bruges som forklaringsmodel. Men det vil i så fald være aldeles perspektivløst, da dens analyser vil blive forkastet af de magtfulde, hvide, heteroseksuelle mænd, der ønsker at dominere verden.

Her kan Marstal så indvende, at det er lige præcis, hvad der sker. At hans analyser forkastes, fordi verden styres af heteroseksuelle, hvide mænd, der undertrykker alle andre og deres analysemåder. Men logikken er her den samme: Hvis Marstal har ret i det, så spilder han sin tid. På grund af modellens determinisme, er præmisser og konklusioner givet på forhånd. Marstal vil, hvis hans model er rigtig, bruge sin tid bedre som musiker end som magtanalytiker.

Enten er modellen rigtig, men kan ikke bruges til noget, netop fordi den er det, eller også er modellen forkert og kan derfor ikke bruges til noget. Marstals racebestemte privilegiemodel er en perspektivløs teori.

Fylder hvide mænd for meget?

Foruden sin deterministisme lider Marstals analyse af et meget forsimplet samfundssyn.

Dikotomien mellem undertrykkere og undertrykte kender vi fra de marxistiske teorier. Men ligesom det næppe er meningsfuldt at analyse det danske samfund anno 2015 med udgangspunkt i modsætningen mellem kapitalister og arbejdere, er det formentlig en dårlig ide at forsøge at forstå race, seksualitet og køn i nutidens Danmark ud fra en simpel modsætning mellem hvide, heteroseksuelle mænd og alle andre.

Fx må man spørge: Er Marstals grundfigur – de heteroseksuelle, hvide mænd – vitterlig så fasttømret en gruppe, som Marstal hævder? Eller er virkeligheden snarere, at heteroseksuelle, hvide mænd på mange områder er dybt forskellige, og at mennesker i dag i langt større grad end tidligere i historien har flere, men flygtigere relationer til andre mennesker? Måske så mange og så flygtige, at det ikke længere giver mening at beskrive mennesker ud fra deres tilhørsforhold til en eller flere grupper?

Er det fx virkelig en mands hudfarve, seksualitet og køn, der først og fremmest definerer ham, når han agerer i verden som ven, medarbejder, forbruger, tv-seer, avislæser, fodboldsspiller, piberyger, vælger, dykker, Facebook-bruger, biografgænger, turist, skolebestyrelsesmedlem eller museumsgæst?

Eller er det sådan, at der i dag er mange forskellige måder at være hvid, heteroseksuel mand på, og at den enkelte har stor frihed til at være det på sine egne præmisser og løbende kan udvikle sig løsrevet fra tidligere tiders faste forventninger til manderollen?

Noget kunne tyde på det sidste. Kernefamilien er i dag blot én blandt flere måder at leve sit familieliv på; skilsmisser og nye partnere fører til nye familiemønstre, hvor relationerne ikke længere er bundet op på blodets bånd. Samtidig er det ikke længere unormalt at leve alene – at være single – til langt op i 30’erne og 40’erne eller endda hele livet. Manden som pariark er stendød.

På arbejdsmarkedet er livtidsansættelsernes tid for længst forbi; også her er relationerne mere kortvarige, og også her må man derfor agere med en bevidsthed om, at der kommer en dag, hvor man skal videre. Det medfører et øget krav om stærke relationelle kompetencer, ikke mindst da jobdistributionen i stigende grad sker via uformelle kanaler – gennem netværk. Manden som livslang garant for familiens økonomi er stendød.

Marstals påstand om, at hvide, heteroseksuelle mænd ser sig selv som neutrale aktører og ikke er i stand til at se ud over egen næsetip, er derfor næppe korrekt. For det første er det tvivlsomt, om hvide, heteroseksuelle mænd overhovedet med nogen mening kan beskrives som én, samlet gruppe. For det andet er det usandsynligt, at de hvide, heteroseksuelle mænd ikke skulle have opdaget, at det ikke i sig selv er en kvalifikation at være hvid, heteroseksuel mand.

Marstal afslutter sit indlæg med at opfordre hvide, heteroseksuelle mænd til at være selvkritiske. Jeg vil afslutte mit med at opfordre Marstal til at være det samme.

Tobias Petersen

40 år, sociolog, tekstforfatter, freelancejournalist og ligestillingsdebattør. Jeg er helhjertet tilhænger af ligeværd, lige muligheder og lige rettigheder og skriver om alt, der har med ligestillingsdebatten at gøre i bredeste forstand. Når jeg ikke diskuterer ligestilling, skriver jeg tekster for andre.

8 thoughts on “Henrik Marstals racistiske privilegieteori

 • 16. januar 2015 kl. 18:57
  Permalink

  Til Marstal kan vi kun sige som den feministiske aktivist Elin Persson.: “Att använda feminismen som ett sätt att bli uppskattad som en feministisk man och försöka fly sitt ansvar är en patriarkal handling.”

  Svar
  • 16. januar 2015 kl. 20:44
   Permalink

   Det giver i hvert fald debatten en ny vinkel at se på, hvad blandt andre hun skriver. Tom Jensens blogindlæg på Berlingske berører Perssons synspunkt, ligesom det forholder sig til Marstals tankegang, som Tom Jensen kalder “identitetspolitisk nyracisme” og “forklædt nyracisme”.

   Det kan læses her.

   Svar
   • 16. januar 2015 kl. 21:18
    Permalink

    Det er det vel egentlig også efter definitionen: “Den kendte definition af racisme er, at udtrykket kun omfatter en egentlig racelære, hvor en biologisk race (typisk hudfarve) opfattes overlegen eller underlegen i forhold til andre.[Kilde mangler] Men i dagligdags sprogbrug bruger mange i dag ordet racisme i en bred og mindre klar betydning, hvor det omfatter alle negative ytringer mod en bestemt gruppe mennesker (især minoritetsgrupper)”
    Så det er vel i den kontekst korrekt at betegne hr. Marstal som racist?

    Svar
    • 16. januar 2015 kl. 21:46
     Permalink

     Tom Jensen sondrer mellem “forklædt racisme” og så den racisme, vi kender fra historiebøgerne. Denne sondring giver god mening. Man kan måske forfine udtrykket ved at tale om “uagtsom racisme”, da Marstal og ligesindede ikke gør meget for at forklæde deres holdninger, men til gengæld synes at overse disses racistiske elementer.

     Svar
 • 17. januar 2015 kl. 01:40
  Permalink

  Min fornemmelse er at Henrik Marstals tydelige racisme blot er et redskab til at tippe en imaginær skæv fordeling af magt. Teori og radikale ændringer sluges lettere af masserne, såfremt en gruppe (Jvf. den heteroseksuelle hvide mand) belyses til at drage fordel af samtlige andre grupper i samfundet, samt i fælles flok at opretholde magten, f.eks gennem voldtægtskultur, samt anden sexistisk undertrykkelse af kvinden.

  Vi har desværre hørt disse toner før i 30ernes Tyskland, hvor den spirende nazisme havde held til at stigmatisere jøden, netop ved at argumentere for eksistensen af et jødisk komplot om at opnå verdensherredømme.

  Jeg har klippet en smule i Rune Engelbrechts beskrivelse af Nazisternes antisemitisme, og det er surealistisk hvor meget der går igen i beskrivelsen af nazismens jøde, sammenlignet med feminismens heteroseksuelle hvide mand.

  “I første omgang var det i Sovjetunionen, at konspirationsteorier om et jødisk verdensherredømme såvel som en almen propaganda om jødens krigeriske og magtliderlige natur. Adolf Hitler beskyldte jøderne for at være »skyld i alt«, og han overtog da også behændigt konspirationsteorien om et globalt komplot. Jøderne planlagde tilsyneladende at overtage verdensherredømmet. En forudsætning for at suspendere følelserne og tilbageholdenheden ved de nazistiske overgreb mod jøderne var med andre ord at overbevise den menige befolkning om, at det hele skete i selvforsvar.

  Das jüdische Komplott hedder det tilsvarende på en tegning fra Parole der Woche (1941), som på overskuelig vis demonstrerer jødiske forbindelseslinjer verden over, bl.a. involverende Roosevelt, Churchill og Stalin. Det lykkedes at fremstille denne lille befolkningsgruppe som faretruende verdenserobrere – hvilket nazisterne naturligvis i virkeligheden netop selv havde ambitioner om at blive. Propagandisterne har også et gammelkendt træk parat, når det drejer sig om at stigmatisere deres kritikere, der fremstilles som blinde »naivister« eller »nyttige idioter«, der (bevidst eller ubevidst) kontrolleres af de farlige fremmede, hvis dagsorden de hævdes at fremme.”

  Hele teksten findes her :
  http://www.humanisme.dk/artikler/art05006a.php

  På nær fangrupperinger af SCUM manifestet, samt diverse pikskærende svenske feminister, så tror jeg ikke at radikalfeminismen arbejder med en “Endlösung” som resultat af den vundne kamp, men hele dæmoniseringen af en specifik gruppe mennesker, for opnåelse af positiv særbehandling/specialrettigheder for en anden gruppe, drager tanker til nazistrenes arbejdsmetoder og propaganda i 30erne.

  Svar
  • 17. januar 2015 kl. 10:24
   Permalink

   Marstal vil formentlig sige, at du vender tingene på hovedet, for hvor jøderne var (og er) en minoritet, er de hvide, heteroseksuelle mænd er majoritet (i Vesten). Kritikken af hvide, heteroseksuelle mænd er derfor en magtkritik, mens nazisternes kritik af jøderne var en undertrykkelsesmetode.

   Det ændrer imidlertid ikke på, at der er sammenfald i retorikken.

   Svar
 • 17. januar 2015 kl. 13:59
  Permalink

  Tobias

  Nazismen arbejdede med præcis samme magtkritik, da jøden blev præsenteret som den magtliderlige pengegnier, der fra toppen af samfundet undertrykte samtlige andre grupper. Ved hjælp af kapital købte man sig til en politisk magtposition, mens man ved hjælp af en overrepræsentation i den financielle sektor (i vesten) kontrollerede verdens aktiemarkeder. “Jødens komplot” adskiller sig ikke nævneværdigt fra det “undertrykkende patriarkat”, hvor begge konspirerer/konspirerede med strategisk opretholdelse af strukturer, til fordel for undertrykkelse af samtlige andre grupper i samfundet. I lighed med nazistens rotte-jøde, bliver den heteroseksuelle mand i adskillige radikalfeministiske kredse fremstillet som primitive dyr, hvorfor revolution/ tvang er eneste middel til at smadre patriarkatet og sætte mennesket frit.

  Magtkritik bliver jo netop undertrykkelsesmetode, såfremt man ønsker at fratage en specifik gruppe dets rettigheder, ved positivt at særbehandle andre grupper.

  Svar
 • 17. januar 2015 kl. 14:15
  Permalink

  Med hensyn til Roskilde festival, så kunne det være at hr. Marstal skulle bevæge sig lidt ud i blandt folket, hvis han gerne vil se et mere nuanceret billede. Hvis man kun opholder sig i mediebyens VIP områder, så finder man ikke så meget alternativt etnisk.

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *