25. juli, 2024

Vold og drab i Danmark: Ofre og gerningsmænd fordelt på køn

I Danmark udsættes kvinder sjældnere for vold og slås sjældnere ihjel end mænd. Billede: Unsplash.com

Mænd slås oftere ihjel end kvinder. Mænd udsættes oftere for vold end kvinder. Mænd er oftere gerningsmænd.

I diskussionen om kvinders tryghed på gader og stræder, som er opstået i kølvandet på en tragisk drabssag fra England, påstår flere, at vold og drab er »kønnede« problemer og underforstår herved, at de oftere rammer kvinder end mænd.

En af dem er direktør for det tidlige Kvindemuseet, nu KØN – Gender Musuem Denmark – Julie Rokkjær Birch

– Nej, det er ikke alle mænd, der begår vold og drab, og de fleste episoder sker ikke på åben gade, men i hjemmene. Men ifølge Det Kriminalpræventive Råd er geningspersonen i godt ni ud af ti voldstilfælde en mand. Partnervold rettet mod kvinder er massiv, og mænd, der dræber kvinder, er den hyppigst forekommende type enkeltdrab i Danmark, skriver hun i et debatindlæg i Jyllands-Posten og fortsætter:

– Vi er nødt til at kunne tale om, at vold (stadig) har en kønnet slagside, uden at alle mænd dermed føler sig ramt. For vi har et problem, og det er ikke kvinder, der kan løse det.

En velkendt strategi

Julie Rokkjær Birch lægger særlig vægt på en bestemt type drab – mænd, der dræber kvinder – og en bestemt type vold – partnervold.

Hermed gentager hun en ofte anvendt strategi blandt feminister og kvindesagsaktivister: Hvis ikke kvinder inden for et givet område, eksempelvis vold, overordnet set er hyppigere ofre end mænd, kan man rette fokus mod en delmængde af området, eksempelvis partnervold, hvor de er det.

I sig selv er det ikke et problem. Det kan sagtens være relevant at se på særlige former for drab eller særlige former for vold. Men hvis strategien bruges til at sløre det samlede billede, risikerer den at udarte sig til en form for misinformation.

Det sker, hvis man ikke meget tydeligt understreger, at tallene drejer sig om delmængder – for eksempel om partnervold, ikke vold i almindelighed – og udelader information om den overordnede fordeling.

Når det sker, frembringes et forkert billede af, hvilket køn der samlet set oftest er offer. For eksempel det billede, at kvinder oftere er ofre for vold end mænd.

For at modvirke den form for misinformation og for at kvalificere den igangværende debat følger herunder data for vold og drab i Danmark fordelt på køn.

Vold i Danmark fordelt på køn

I Danmark er det typiske voldsoffer en mand, og kønsforskellen er stabil over tid. Det fremgår af denne figur, som indgår i Justitsministeriets Offerundersøgelser (seneste udgave, side 58).

I Danmark udsættes mænd oftere for vold end kvinder. Figur: Offerundersøgelser 2005-2019 – Udsathed for vold og andre former for kriminalitet.

Af rapporten fremgår det, at mænds risiko for at blive udsat for vold er mellem 1,16 og 2,0 gange større end kvinders.

– Mænds voldsrisiko har i hele perioden været større end kvinders. Overhyppigheden blandt mændene varierer fra at være en sjettedel mere udsatte end kvinder til at være dobbelt så stor, skriver forskerne.

Hvad angår gerningsmændene, er den typiske voldsudøver ligeledes en mand.

– Det er i overvejende grad mænd, der optræder som gerningspersoner, idet ofrene i ni ud af ti tilfælde har stået over for en mand, skriver forskerne.

I forhold til den aktuelle debat om kvinders tryghed i det offentlige rum er det desuden værd at bemærke, at kvinder sjældnere udsættes for vold på gader og stræder.

– Mænd har en større risiko for at blive udsat for vold end kvinder, når det gælder vold generelt og vold på offentlige steder. Kvinder er mere udsat end mænd, når det gælder partnervold og vold på arbejdspladsen, skriver Det Kriminalpræventive Råd på sin faktaside om vold.

Mænd dominerer altså både som ofre og udøvere af vold. Det typiske voldsoffer i Danmark er en mand. Det er den typiske voldsmand også. Hvad angår vold i den offentlige rum, rammer den oftest mænd.

Drab i Danmark fordelt på køn

I Danmark er det typiske drabsoffer en mand. Det fremgår af denne figur fra Danmarks Statistik.

Ofre for mord i Danmark fordelt på køn og alder. Figur: Danmarks Statistik.

Af Danmarks Statistiks tal fremgår det, at mænd omtrent dobbelt så ofte som kvinder er ofre for mord.

Den fordeling bekræftes af retsmediciner Asser Hedegård Thomsens gennemgang af samtlige danske drabssager i 25 år. Thomsen fandt i alt 1.417 drab. Heraf var 62 procent af ofrene mænd.

Ser man på gerningsmændene, er 87 procent mænd og 13 procent kvinder. Det fremgår af Justitsministeriets rapport ‘Typer af drab i Danmark’ (side 12) og fremgår af følgende figur.

Ofre og gerningsmænd i forbindelse med drab i Danmark fordelt på køn. Figur: Typer af drab i Danmark.

– Som det ses, er der en overvægt af mænd blandt både ofre og gerningsmænd, dog særligt blandt sidstnævnte; godt seks ud af ti ofre er mænd, mens samme gør sig gældende for knap ni ud af ti blandt gerningsmændene, skriver forskerne i rapporten.

I ‘Typer af drab i Danmark’ har man desuden set på ofre og gerningsmænds køn. Analysen viser, at kvinder meget ofte dræbes af mænd. Den viser også, at mænd ofte dræbes af mænd.

– Tages der udgangspunkt i offerets køn, ses, at 95 pct. af de kvindelige ofre blev dræbt af en mand. Af de mandlige ofre blev 83 pct. dræbt af en mand, skriver forskerne.

Mænd dominerer altså både som ofre for og gerningsmænd bag drab. Det typiske drabsoffer i Danmark er en mand. Det er den typiske drabsmand også. Kvinder dræbes oftest af mænd. Det gør mænd også.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview