23. juni, 2024

Mænd forbigås i ny handlingsplan mod partnervold og partnerdrab

Regeringen og ligestillingsminister Trine Bramsen forholder sig ikke til mænds manglende ret til hjælp i tilfælde af partnervold i ny rapport om partnervold. Billede: Pixabay.com.

Mænds manglende ret til hjælp i tilfælde af partnervold adresseres ikke i regeringens handlingsplan mod partnervold og partnerdrab.

Regeringen offentliggør i dag en ny handlingsplan mod partnervold og partnerdrab.

Planen indeholder 22 initiativer, der skal forebygge volden, men adresserer ikke den eksisterende kønsdiskrimination i forhold til ofre for partnervold.

Servicelovens § 109

Som loven er i dag, er det dit køn, der afgør, om du har ret til hjælp, hvis du får tæsk af din partner. Er du kvinde, har du ret til hjælp af din kommune. Er du mand, har du ikke.

Forskelsbehandlingen skyldes § 109 i serviceloven, som ensidigt tildeler rettigheder til kvinder. Paragraffen diskriminerer også børn af voldsramte. Har mor fået tæsk, har barnet ret til hjælp. Har far fået tæsk, har det ikke.

Kønsdiskriminationen er blevet kritiseret fra flere sider, men ikke mindst social- og ældreminister Astrid Krag har stædigt modsat sig en ligestilling af mandlige og kvindelige ofre for samlivsvold.

Ny handlingsplan

Med offentliggørelsen af en ny handlingsplan i dag havde ligestillingsminister Trine Bramsen en mulighed for at markere sin holdning til spørgsmålet.

Men hvis Bramsen er uenig med Krag, fremgår det ikke af den nye plan. Den kønsdiskriminerende § 109 nævnes ganske vist et enkelt sted, men det drejer sig om børns ret til psykologhjælp, ikke mænds ret til hjælp.

Fravalget skyldes ikke, at mænd udgør en ubetydelig minoritet af de partnervoldsramte.

»Hvert år udsættes ca. 82.000 kvinder og ca. 43.000 mænd for fysisk, psykisk, seksuel eller økonomisk partnervold. Ikke fjernt herfra. Men i Danmark,« fortæller rapporten, som også understreger, at det skal være slut med at kigge den anden vej.

»Alt for længe har vi lukket øjnene over for partnervold. Volden er et tabu, som vi ikke taler om og ikke spørger ind til. Det er et kæmpe svigt af voldsofrene. Et svigt som vi ikke kan være bekendt.«

22 initiativer

Planen lægger især vægt på, at partnervold er et samfundsproblem, og at volden skal opdages og reageres på tidligere. De 22 initiativer lyder som følger:

 1. Skærpet underretningspligt ved formodning om at børn overværer vold i hjemmet
 2. Udvikling af et systematisk opsporingsredskab til sundhedspersonale i mødet med gravide og nybagte forældre
 3. Opkvalificeringsforløb til sundhedspersonale om opsporing og håndtering af vold mod gravide og nybagte forældre
 4. Kommunale beredskaber til opsporing og håndtering af vold i nære relationer
 5. Lev Uden Volds tilbud og rådgivning om vold i nære relationer forlænges
 6. En national oplysningsindsats om vold i nære relationer
 7. Øget viden om og måling af forekomsten af vold i Danmark
 8. Landsdækkende årlig kreativ konkurrence til forebyggelse af kærestevold blandt unge
 9. Styrket beskyttelse af børn ift. forældremyndighed og samvær
 10. Mulighed for iværksættelse af psykologbehandling af børn ved kun én forælders samtykke
 11. Bedre beskyttelse af børn, der har ophold på krisecenter og skifter skole
 12. Målrettet støtte og behandlingstilbud til voldsudsatte gravide og nybagte forældre i sundhedssystemet
 13. Pulje til indsatser for børn og unge, der er vokset op med vold i hjemmet
 14. Guide – Den rette hjælp til børn og pårørende til partnerdrab
 15. Partnerskab til bekæmpelse af partnerdrab
 16. Udvidelse af voldsbestemmelsen i udlændingeloven.
 17. Begrænsning af retten til prøveløsladelse for indsatte, der er dømt for partnervold eller partnerdrab
 18. Landsdækkende ambulant behandling af voldsudøvere
 19. Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet styrkes
 20. Styrket opfølgning på vold i hjemmet, når politiet har været ude til voldsepisoder i hjemmet
 21. Styrket indsats over for ofre for vold i nære relationer
 22. Viden om relationen mellem offer og gerningsperson samt om drab i Danmark, herunder partnerdrab.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview