26. maj, 2024

Rød finanslov styrker KVINFO, tilgodeser kvinder og overser mænd

Christiansborg. Foto: Wikimedia Commons/eimoberg.

Finansloven for 2020 indeholder kun få forbedringer for mænd. Kvinder begunstiges med et trecifret millionbeløb.

Opdateret 3/12-2019, 8:51.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har indgået finanslovsaftale for 2020.

Fra et kønsperspektiv er aftalen en ensidig affære, som med få undtagelser prioriterer kvinder over mænd.

75 millioner årligt til kvindekrisecentre

Det gælder ikke mindst forhold til kvindekrisecentrene, som regeringen og dens støttepartier har afsat et trecifret millionbeløb til.

Kvindekrisecentrene modtager 55 millioner i 2020 og herefter 75 millioner årligt. Danmarks mandekrisecentre er ikke nævnt i finanslovsaftalen.

»Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om, at kvinder, der henvender sig til et kvindekrisecenter, skal kunne modtage den hjælp og rådgivning, de har brug for. For at sikre, at kvinder, der er i målgruppen for kvindekrisecentre, hurtigt får den hjælp, de har brug for, afsættes en ramme i 2020 og frem til flere pladser på kvindekrisecentre og psykologhjælp. Udmøntningen af rammen drøftes i Social- og Indenrigs-ministeriet med aftalepartierne.

Der afsættes en ramme på 55 mio. kr. i 2020 og 75 mio. kr. årligt i 2021 og frem.«

Fire millioner til KVINFO

Også styrkelsen af KVINFO, som aftaleparterne i teksten kalder »et upartisk videncenter«, er reelt set en styrkelse af kvinders interesser.

KVINFO har en kønsbalance blandt sine ansatte på 90/10 i kvinders favør, skriver mere om kvinder og piger end drenge og mænd og ledes af en direktør, der tidligere har understreget, at hun ikke ser det som sin opgave at prioritere mænds problemer lige så højt som kvinders.

KVINFO modtager fire millioner i 2020. Heraf går to millioner til KVINFO’s videnscenter og to millioner til KVINFO’s mentorindsats for etniske minoritetskvinder.

»Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om, at ligestilling er en helt grundlæggende værdi i det danske samfund. Der er brug for et upartisk videncenter, som kan klæde politikere og samfundet på med viden om ligestilling. Den rolle har KVINFO udfyldt i årtier, og aftaleparterne er derfor enige om at styrke KVINFO markant.

Der afsættes i alt 4 mio. kr. i 2020. Heraf afsættes 2 mio. kr. til styrkelse af KVINFO’s viden-center, mens 2 mio. kr. afsættes til en mentorindsats for etniske minoritetskvinder koordineret af KVINFO. Mentorindsatsen kan fx gøre det muligt at afklare, forberede og tilknytte kvinderne til arbejdsmarkedet.«

48 millioner til Danner, Mødrehjælpen med flere

Aftalen indeholder endvidere millionstøtte til kvindeorganisationer som Danner og Mødrehjælpen, som har en klar kønnet slagside. Ingen mandeorganisation er prioriteret med så meget som 50 øre.

»Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at styrke den ambulante rådgivning til voldsudsatte og voldsudøvere i nære relationer. Det sker gennem etableringen af en pulje til udbredelse af ambulante tilbud, ligesom der gi-ves varig driftsstøtte til hhv. Mødrehjælpens indsats ”Ud af voldens skygge”, Danners indsats ”Sig det til nogen” samt Dialog Mod Volds ambulante behandlingstilbud. Endelig forlænges den nationale enhed Lev Uden Vold ind i 2021.

Der afsættes 13,6 mio. kr. i 2020, 4,5 mio. kr. i 2021, 11,2 mio. kr. i 2022 og 18,7 mio. kr. i 2023. Udmøntning af puljen drøftes med aftalepartierne i Social- og Indenrigsministeriet.«

10 millioner til barselsfond og to en halv millioner til LGBT Danmark

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har desuden afsat 10 millioner i 2020 til udviklingen af en barselsfond for selvstændige.

»Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at forbedre barselsvilkårene for selvstændigt erhvervsdrivende således, at der findes en løsning på de økonomiske udfordringer, som mange selvstændige oplever, når de holder bar-selsorlov fra deres virksomhed.

Et væsentligt element i en model for bedre barselsvilkår for selvstændige er at sikre en meget præcis afgrænsning af målgruppen, så kun personer, som reelt er selvstændige, omfattes, ligesom der skal tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til en ordning, og de, der vil kunne drage fordel af den. Der tages afsæt i, at mål-gruppen er selvstændige med en indkomst over dagpengemaksimum. Målgruppen omfatter ikke honorarmodtagere med B-indkomst.

Aftaleparterne drøfter udmøntningen primo 2020.

Omkostningerne ved barselsordningen skal hvile i sig selv gennem medfinansiering fra de selvstændige erhvervsdrivende.

Der afsættes en ramme på 10 mio. kr. i 2020 til eventuelle udviklingsomkostninger.«

Endelig er også LGBT Danmark blevet begunstiget i finansloven. Organisationen modtager to en halv millioner i 2020.

»Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at prioritere et løft af LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. LGBT Danmark er en landsdækkende organisation, der tilbyder rådgivning, støtte og netværksgrupper til og for LGBTI-personer i Danmark. Forhøjelsen af driftstilskud-det kan bidrage til at udbrede LGBT Danmarks tilbud yderligere og derved bidrage til at skabe større trivsel og bedre muligheder for LGBTI-personer i Danmark.

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2020.«

36 millioner til HPV-vaccine til drenge og unge mænd

Det eneste punkt i aftalen, som ensidigt kommer drenge og mænd til gode, er en forbedring af mulighederne for HPV-vaccine for drenge og unge mænd.

Her har regeringen og dens støttepartier afsat 24 millioner i 2020 og 12 millioner i 2021.

»1. september 2019 trådte et nyt tilbud om HPV-vaccination til drenge i kraft, som omfatter drenge fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller senere. HPV-vaccination forebygger analkræft samt kønsvorter.

For at tilbuddet skal komme endnu flere drenge til gavn er Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om at tilbyde drenge, der er født i 2006 og 1. halvdel af 2007, og derfor ikke er omfattet det eksisterende tilbud, gratis HPV-vac-cination i 2020 og 2021. Herudover vil Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet også tilbyde HPV-vaccination til unge mænd, i alderen 18-25 år, der har sex med mænd, som er i særlig risiko for at udvikle analkræft.

Der afsættes 24 mio. kr. i 2020 og 12 mio. kr. i 2021.«

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview